CHATCHAI

Author's details

Date registered: 06/02/2018

Latest posts

  1. ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเช่าเต้นท์โดมพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ — 22/07/2019
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ — 18/07/2019
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ — 03/07/2019

Author's posts listings

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเช่าเต้นท์โดมพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 22/07/2019   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 18/07/2019   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 03/07/2019