Warunya

Author's details

Name: warunya
Date registered: 23/08/2019

Latest posts

  1. อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” — 17/09/2019
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัด “โครงการประกวดสรภัญญะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอดเทียนพรรษา อำเภอพรเจริญ” ณ วัดศรีชมภูสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ — 17/09/2019
  3. อบจ. ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ — 10/09/2019
  4. ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) — 10/09/2019
  5. อบจ.บึงกาฬ “สนับสนุนการจัดอบรมเยาวชนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” — 04/09/2019

Author's posts listings

อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 17/09/2019   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัด “โครงการประกวดสรภัญญะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอดเทียนพรรษา อำเภอพรเจริญ” ณ วัดศรีชมภูสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 17/09/2019   

อบจ. ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   

อบจ.บึงกาฬ “สนับสนุนการจัดอบรมเยาวชนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 04/09/2019   

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 29/08/2019   

เก่ากว่า «