«

»

มิ.ย. 11

บึงกาฬอบจ.ติวเข้มบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสานต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร


วันที่ 10 มิ.ย. เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ผ่านการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้ชื่อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร”ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้การบริการประชาชนและเป็นการพัฒนาบุคลากรได้เรียนรู้ ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เพื่อให้การทำงานได้สอดคล้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้ชื่อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทักษะ ตลอดจน มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบริหารงานด้านต่างๆเพื่อยกระดับการบริการประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชน สร้างความเข้าใจและบทบาทในการดำเนินงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กรต่อผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีทั้งข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กว่า 270 ชีวิต เข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การที่ อบจ.บึงกาฬ ได้รับผลคะแนนในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถือเป็นกำลังใจในการทำงานของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.บึงกาฬ ทุกคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน การบริหารงานจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น อบจ.บึงกาฬ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรขึ้น การฝึกอบรมในครั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านฐานเรียนรู้ที่ทางคณะวิทยากรจัดทำขึ้น เช่น การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดี การอยู่ร่วมกัน การสื่อสารที่ดีภายในองค์กร การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ทักษะการควบคุมอารมณ์ การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และการเสริมสร้างจิตสำนึกในองค์กร เป็นต้น

ใส่ความเห็น