«

»

มิ.ย. 11

อบจ.บึงกาฬ จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562


วันที่ 6 มิ.ย. เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้ชื่อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร”ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้การบริการประชาชนและเป็นการพัฒนาบุคลากรได้เรียนรู้ ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เพื่อให้การทำงานได้สอดคล้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้ชื่อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทักษะ ตลอดจน มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบริหารงานด้านต่างๆเพื่อยกระดับการบริการประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชน สร้างความเข้าใจและบทบาทในการดำเนินงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กรต่อผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีทั้งข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กว่า 270 ชีวิต เข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล

ใส่ความเห็น