สำนักปลัด


นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

—————————————————————————————————————————-

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

——————————————————————————————————————–

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

—————————————————————————————————————————-

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

——————————————————————————————————————–

ฝ่ายพัฒนาสังคม

ใส่ความเห็น