สำนักปลัด


นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

นักบริหารงาน อบจ.ระดับสูง

นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง

นักบริหารงาน อบจ.ระดับกลาง

—————————————————————————————————————————-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

—————————————————————————————————————————-

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

—————————————————————————————————————————-

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

—————————————————————————————————————————-

ฝ่ายพัฒนาสังคม

ใส่ความเห็น