กองคลัง

นางสุจิตรา ลุนอุบล

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน นักบริหารงานการคลังระดับกลาง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลังฯ

.

————————————————————————————————————————-

ฝ่ายการเงิน

 

 

————————————————————————————————————————-

ฝ่ายบัญชี

————————————————————————————————————————-

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

————————————————————————————————————————-

งานธุรการ

 

ใส่ความเห็น