กองคลัง

างสุจิตรา ลุนอุบล

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังฯ

.

——————————————————————————————————————–

ฝ่ายการเงิน

——————————————————————————————————————–

ฝ่ายบัญชี

——————————————————————————————————————–

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

——————————————————————————————————————–

งานธุรการ

ใส่ความเห็น