กองพัสดุและทรัพย์สิน

 

แม่แปนางสุจิตรา ลุนอุบล

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นักบริหารงานการคลังระดับกลาง


ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน


ฝ่ายจัดหาพัสดุ

ใส่ความเห็น