กองกิจการสภา


นายบัญญัติ มาศงามเมือง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา

ฝ่ายการประชุม

 


ฝ่ายกิจการสภาฯ


ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ใส่ความเห็น