สำนักปลัด

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

– งานธุรการ งานสารบรรณ
– งานรัฐพิธี
– งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
– งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของ อบจ.
– งานประสานงานหน่วยงานอื่นๆ
– งานต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลต่างๆ
– งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหาร
– งานจัดระบบงานในหน่วยงาน
– งานฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานพัฒนาบุคลการ อบจ.
– งานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยกิจกรรมฯ
– งานนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด
– งานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
– งานการขอใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
– งานการใช้อาคารสถานที่ห้องประชุม
– งานกิจกรรมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center)
– งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท.
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

– งานการเจ้าหน้าที่
– งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.
– งานสรรหาบุคลากร
– งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.จ.แพร่
– งานระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
– งานแผนอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานจ้าง
– งานการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
– งานทะเบียนประวัติบุคลากร
– งานกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างของ อบจ.
– งานส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา
– งานนักศึกษาฝึกงาน
– งานบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.
– งานรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.
– งานถ่ายโอนบุคลากร อปท.
– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
– งานผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

– งานนิติการ งานตราข้อบัญญัติ อบจ. ที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– งานกิจการพาณิชย์ งานทะเบียนพาณิชย์
– งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
– งานนิติกรรมสัญญา
– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
– งานการดำเนินงานทางวินัย
– งานบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
– งานฎีกาจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ สำนักปลัด
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด อบจ.
– งานรายงานเงินสำรองจ่ายจากงบกลาง
– งานลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการ
– งานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายเลขานุการ

– งานธุรการ งานสารบรรณ ฝ่ายเลขานุการ
– งานเลขานุการผู้บริหาร อบจ.
– งานประชุมสัมมนาผู้บริหาร
– งานติดตามคณะผู้บริหารในกิจกรรม อบจ.
– งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะผู้บริหาร
– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนที่ร้องขอ
– งานจัดการประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร
– งานขออนุมัติเดินทางไปราชการคณะผู้บริหาร
– งานสิทธิสวัสดิการคณะผู้บริหาร
– งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร
– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์คณะผู้บริหาร
– งานปฏิทินตารางนัดหมายผู้บริหาร
– งานตรวจสอบกลั่นกรองแฟ้มเสนองานก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนาม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

– งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบจ.
– งานศึกษาวิเคราะห์ วางแผนเรื่องการประชา-สัมพันธ์ ของ อบจ.
– งานรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์งานประ-ชาสัมพันธ์
– งานวางแผนแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
– งานพิจารณาวางแผนหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
– งานประชาสัมพันธ์นโยบายของ อบจ.
– งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการประชาสัมพันธ์
– งานปรับปรุงเว็ปไซต์ อบจ.
– งานบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
– งานกิจกรรมศูนย์เครือข่าย Clinic Center,Web Site, DVD , VCD อินเตอร์เน็ต
– งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ อบจ.
– งานรายงานผลกิจกรรมของ อบจ.
– งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
– งานออกแบบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น