กองคลัง

 

1. ฝ่ายการเงิน

– งานเบิกจ่ายขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ
– งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
– งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท
– งานภาษี หัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรองการหักภาษี
– งานขออนุมัติและเปลี่ยนแปลงลายมือผู้มีสิทธิถอนเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง
– งานขออนุมัติเบิกตัดปี เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
– งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– งานจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ และเงินอุดหนุนทุกประเภท
– งานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการบัญชี

– งานจัดทำงบฐานะทางการเงิน และจัดทำบัญชีทุกประเภท
– งานเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม
– งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่ายทุกประเภท
– งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
– งานตรวจสอบงบการเงินต่างๆ ตามข้อทักท้วงและเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
– งานรวบรวมสถิติรายได้ รายจ่ายประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ
– งานการตรวจสอบบัญชี
– งานตรวจสอบและนำส่งเงินกู้ กสอ.
– งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– งานเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
– งานใบผ่านรายการบัญชีและปรับปรุงบัญชี
– งานสำรวจข้อมูลจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
– งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของ อบจ.
– งานค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน และจัดหารายได้ที่ อบจ. ต้องจัดเก็บตามข้อบัญญติ ของ อบจ.
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

– งานกำหนดหลักเกณฑ์ และข้อบัญญัติในการจัดเก็บภาษีของ อบจ.
– งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ อบจ.
– งานแจ้งเตือนและดำเนินคดีผู้ค้างภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ของ อบจ.
– งานโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ
– งานควบคุมภายใน
– งานทะเบียนคุมรายได้ของ อบจ. ทุกประเภท
– งานแผนเบิกจ่ายเงินบุคลากรถ่ายโอน
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น