กองกิจการสภา

1. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

– งานธุรการ งานสารบรรณ งานการใช้รถยนต์
– งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ.
– งานสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภา อบจ.
– งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุในส่วนราชการ
– งานการเบิกจ่ายงบประมาณ
– งานค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบจ.
– งานหนังสือรับรองสมาชิกสภา อบจ.
– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
– งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
– งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการประชุม

– งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ
– งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.
– งานระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
– งานคณะกรรมการต่างๆ
– งานจัดทำบัตติการประชุมสภา อบจ.
– งานการตั้งกระทู้ถาม
– งานสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสภา อบจ.
– งานประสานการประชุมสภา อบจ.
– งานระเบียบ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.
– งานเลขานุการสภา อบจ.
– งานมติการประชุมสภา อบจ.
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาฯ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

– งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภา อบจ.
– งาน อบจ. เคลื่อนที่
– งานส่งเสริมและพัฒนาสภา อบจ.
– งานอบรมสัมมนาสมาชิกสภา อบจ.
– งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด
– งานประสานงานสมาชิกสภา อบจ.
– งานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สินของสภา อบจ.
– งานส่งเสริมประชาธิปไตย
– งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
– งานประชาคมหมู่บ้าน
– งานเสนองบประมาณโดยประชาชน
– งานมวลชนสัมพันธ์
– งานการเลือกตั้งของท้องถิ่น
– งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น