แผนอัตรากำลัง

topic_picture_13_13

ดาวน์โหลดเอกสาร :

แผนอัตรากำลัง 3ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

เอกสาร อัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รายงงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562

: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชกา รอบจ.บึงกาฬ ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตำแหน่งประเภททั่วไป

: การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสาย และการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

: ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

: ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

: ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

: แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๔

: เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

: เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ครั้งที่ ๑) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒

: เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ครั้งที่ ๒) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น