แผนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร : 

: แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 2561   

: รายงานการติดตามปี 2561 ครั้งที่ 1

: รายงานการติดตามปี 2561 ครั้งที่ 2

: รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561

: แผนดำเนินงาน 2562

: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

: มาตรฐานการให้บริการ

: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

: รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

:

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ( พ.ศ. 2563 – 2564) 

:

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น