ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้ง/อาณาเขต
     จังหวัดบึงกาฬ มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,690,625 ไร่ มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ 751กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การปกครอง
 หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน
  1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
  2. อำเภอพรเจริญ
  3. อำเภอโซ่พิสัย
  4. อำเภอเซกา
  5. อำเภอปากคาด
  6. อำเภอบึงโขงหลง
  7. อำเภอศรีวิไล
  8. อำเภอบุ่งคล้า
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 43 แห่ง
เทศบาลตำบล 16 แห่ง

 

ใส่ความเห็น