ลักษณะสังคม

ด้านศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่
  • วัด (พุทธศาสนา)
  • โบสถ์ (คริสต์ศาสนา)
  • มัสยิด
ด้านสาธารณสุขสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย
โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ จำนวน 7 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 40 แห่ง
สถานีอนามัย จำนวน 61 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษา/อาชีวะศึกษา
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
  2. วิทยาลัยการอาชีพเซกาอำเภอเซกา
  3. วิทยาลัยการเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬ
  4. วิทยาลัยเอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย (เอกชน)
  5. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย (เอกชน)
  6. บริหารธุรกิจพรเจริญ (เอกชน)
ด้านการศึกษา
     มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 216โรงเรียน จำนวน 2064 ห้องเรียน (ก่อนประถมศึกษา-ป.6) จำนวนนักเรียน 44,780 คน จำนวนครูทั้งหมด 2,435 คน จำนวนอัตราครู: นักเรียน 1:109
ตารางที่ 14: แสดงจำนวนครู และนักเรียน แยกเป็นอำเภอ ปี พ.ศ. 2554
อำเภอ จำนวนโรงเรียน(แห่ง) จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนครู(คน) ครู:นักเรียน
1. อำเภอเมืองบึงกาฬ 51 447 10,079 530 1 : 74
2. อำเภอพรเจริญ 21 193 4,521 256 1 : 129
3. อำเภอเซกา 44 431 9,031 531 1 : 123
4. อำเภอบึงโขงหลง 18 174 3,966 215 1 : 141
5. อำเภอศรีวิไล 15 177 4,387 230 1 : 243
6. อำเภอบุ่งคล้า 11 89 1,358 84 1 : 54
7. อำเภอโซ่พิสัย 37 353 7,674 395 1 : 144
8. อำเภอปากคาด 17 170 3,764 194 1 : 91
รวม 216 2,064 44,780 2,435 1 : 109
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
     มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 25 โรงเรียน จำนวน 515 ห้องเรียน (ม.1-ม.6) จำนวนนักเรียน 18, 651 คน จำนวนครูทั้งหมด 677 คน จำนวนอัตรา ครู: นักเรียน 1: 27
อำเภอ จำนวนโรงเรียน(แห่ง) จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนครู(คน) ครู:นักเรียน
1. อำเภอเมืองบึงกาฬ 4 99 3,914 129 1 : 30
2. อำเภอพรเจริญ 3 65 2,408 89 1 : 27
3. อำเภอเซกา 6 100 3,692 141 1 : 26
4. อำเภอบึงโขงหลง 2 35 1,180 46 1 : 25
5. อำเภอศรีวิไล 2 53 1,847 65 1 : 28
6. อำเภอบุ่งคล้า 1 21 756 30 1 :25
7. อำเภอโซ่พิสัย 4 76 2,606 93 1 : 28
8. อำเภอปากคาด 3 66 2,250 84 1 : 26
รวม 25 515 18651 677 1 : 27
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ใส่ความเห็น