ลักษณะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ
ด้านเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ
     ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดบึงกาฬมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 35,870 บาท/คน/ปี นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านบึงกาฬ จำนวน 48,453 คน/ปี การค้าชายแดนที่ด่านบึงกาฬประมาณ5,387 ล้านบาท
โครงสร้างเศรษฐกิจ
 1. สาขาการเกษตรกรรมร้อยละ 26.56
 2. สาขาขายส่งขายปลีกฯร้อยละ 20.97
 3.  สาขาการศึกษาร้อยละ 11.69
 4. สาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 10.44
 5. สาขาบริหารราชการฯร้อยละ 6.49
 6. อื่นๆร้อยละ 23.85
ปัญหาและอุปสรรคการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
 1. ระบบการค้าระหว่างประเทศ สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบบ่อย
 2. การนำเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องใน สปป.ลาว ทำให้เกิดความล่าช้า
 3. ไม่มีสำนักงานตัวแทนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK) ตั้งอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ
 4. สินค้าจากไทยที่จำหน่ายให้สปป.ลาว ยังถูกจำกัดนำเข้าบางรายการ เนื่องจากมีโรงงานตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ซึ่งสามารถผลิตได้เองบางส่วน
 5. ควร ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เนื่องจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงควรลดค่าธรรมเนียมรถประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
 6. สปป. ลาว ยังขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญ
 7. สปป. ลาว ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ จึงทำให้เป็นปัญหาที่นักธุรกิจไทยไม่สามารถค้ากับลาวด้วยเงินกีบ จึงไม่ตรงกับความประสงค์ของทางการลาว
 8. การค้านอกระบบ ได้ส่งผลกระทบต่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยใน สปป.ลาว เนื่องจากสินค้าลักลอบมีต้นทุนต่ำ
 9. ทัศนคติในเชิงลบของนักธุรกิจ และชาวลาวส่วนหนึ่งต่อนักธุรกิจไทย จึงทำให้มีความเชื่อถือนักธุรกิจไทยลดลง ส่งผลให้ สปป.ลาว หันไปค้าขายกับจีน เวียดนาม มากขึ้น
ภาคการค้าจังหวัดบึงกาฬ
การค้าชายแดนประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด จุดผ่อนปรน 2 จุด ได้แก่
 1. ด่านศุลกากรบึงกาฬ 1 แห่ง
 2.  จุดผ่อนปรน 2 จุด คือ
  1. จุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า ตรงข้ามกับบ้านปากกระดิ่ง แขวงเมืองบอลิคำไซ
  2. จุดผ่อนปรนบริเวณบ้านห้วยคาด ต.ปากคาด อ.ปากคาด ตรงข้ามกับบ้านทวยเมือง ท่าพระบาท แขวงเมืองบอลิคำไซ สปป.ลาว การค้าชายแดนปีงบประมาณ 2553 มูลค่า 5, 387 ล้านบาท แยกเป็น

มูลค่าสินค้านำเข้ามีมูลค่า 196 ล้านบาท

มูลค่าสินค่าออกมีมูลค่า 5, 993 ล้านบาท

ได้เปรียบดุลการค้ามีมูลค่าสูงถึง 4, 993 ล้านบาท

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ไม้แปรรูป รถยนต์นั่งใหม่พวงมาลัยซ้ายพร้อมอุปกรณ์ ไม้อัด ไม้สำเร็จรูปและเสื้อผ้า สินค้า ส่งออก ได้แก่ เครื่องดื่มกระทิงแดง เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ผงชูรส รถบรรทุกเก่าใช้แล้วพร้อมอุปกรณ์ ปูนซิเมนต์ และของใช้เบ็ดเตล็ด

ประเด็นและสาขาการพัฒนาจังหวัด
ด้านเศรษฐกิจ
1) การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาหนี้สิน และส่งเสริมการออมในครัวเรือน ให้สามารถพึ่งตนเองได้

2) ปรับโครงสร้างการผลิตให้หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และขยายฐานการผลิตโดยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ทั้งด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน

4) เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการดำรงชีวิตที่สงบสุข อย่างมีคุณค่าตามวิถีไทย

ใส่ความเห็น