ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีการแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็นดังนี้

 ฝ่ายข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย

 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 คน
 3. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 คน
 4. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 คน
ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการ 8 ส่วน ดังนี้

สำนักปลัด อบจ.แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 3. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
 4. ฝ่ายพัฒนาสังคม
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายการประชุม
 2. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองแผนและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 • ฝ่ายนโยบายและแผน
 • ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
 • ฝ่ายงบประมาณ
กองคลัง แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายการเงิน
 2. ฝ่ายบัญชี
 3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
กองช่าง แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 3. ฝ่ายเครื่องจักรกล
 4. ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
 2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 3. ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
หน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

 1. งานการควบคุมภายใน
 2. งานตรวจสอบภายใน
กองพัสดุและทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น ฝ่าย

 1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ
 2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ใส่ความเห็น