คณะผู้บริหาร

33

นายนิพนธ์  คนขยัน

นายก อบจ.บึงกาฬ

person_3_thumbs

นายสมภพ สุนันทนาม

รองนายก อบจ.บึงกาฬ

นายไพวัลย์  อรกุล

รองนายก อบจ.บึงกาฬ

นายสุระพงษ์  ศรีปิยะพันธ์ุ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

person_4_thumbs

นายเชาว์ ตันดี

เลขานายก อบจ.บึงกาฬ

person_5_thumbs

   นางสมัย แสงนคร

เลขานายก อบจ.บึงกาฬ

person_6_thumbs

นางชื่น ชัยสุวรรณ

เลขานายก อบจ.บึงกาฬ

นายสุระพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกฯ

นายประเชิญ  โพนพุฒ

เลขานายก อบจ.บึงกาฬ

นายวัฒนา  นามสุโพธิ์

ที่ปรึกษานายก อบจ.บึงกาฬ

ใส่ความเห็น