คณะผู้บริหาร

33นายนิพนธ์  คนขยัน
นายก อบจ.บึงกาฬ

person_3_thumbsนายสมภพ สุนันทนาม
รองนายก อบจ.บึงกาฬ
นายไพรวัลย์  อรกุล
รองนายก อบจ.บึงกาฬ
person_4_thumbsนายเชาว์ ตันดี
เลขานายก อบจ.บึงกาฬ
person_5_thumbs นางสมัย แสงนคร
เลขานายก อบจ.บึงกาฬ
person_6_thumbsนางชื่น ชัยสุวรรณ
เลขานายก อบจ.บึงกาฬ
นายสุระพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกฯนายประเชิญ  โพนพุฒ
เลขานายก อบจ.บึงกาฬ
นายสุระพงษ์  ศรีปิยะพันธ์ุ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวัฒนา  นามสุโพธิ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.บึงกาฬ

นายนิพนธ์ อันชื่น
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ใส่ความเห็น