บึงกาฬอบจ.ติวเข้มบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสานต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร


วันที่ 10 มิ.ย. เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ผ่านการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้ชื่อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร”ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้การบริการประชาชนและเป็นการพัฒนาบุคลากรได้เรียนรู้ ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เพื่อให้การทำงานได้สอดคล้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้ชื่อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทักษะ ตลอดจน มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบริหารงานด้านต่างๆเพื่อยกระดับการบริการประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชน สร้างความเข้าใจและบทบาทในการดำเนินงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กรต่อผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีทั้งข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กว่า 270 ชีวิต เข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การที่ อบจ.บึงกาฬ ได้รับผลคะแนนในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถือเป็นกำลังใจในการทำงานของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.บึงกาฬ ทุกคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน การบริหารงานจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น อบจ.บึงกาฬ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรขึ้น การฝึกอบรมในครั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านฐานเรียนรู้ที่ทางคณะวิทยากรจัดทำขึ้น เช่น การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดี การอยู่ร่วมกัน การสื่อสารที่ดีภายในองค์กร การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ทักษะการควบคุมอารมณ์ การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และการเสริมสร้างจิตสำนึกในองค์กร เป็นต้น

อบจ.บึงกาฬร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬจัดงานรวมพลคนรักกีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติ


เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (9 มิถุนายน 2562) ที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสมภพ สุนันทนาม และนายไพรวัลย์ อรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นำข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดร่วมจัดงาน”รวมพลคนรักกีฬา” มินิมาราธอน 2562 RUN for KING ฮักนะ@บึงกาฬ ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
กิจกรรม “รวมพลคนรักกีฬา” มินิมาราธอน 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน และลดปัญหาจากการเจ็บป่วยสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการห่วงใยดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นตลอดจนสร้างการตื่นตัวในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประชาชนจะวิ่งไปตามเส้นทางถนนต่างๆ ผ่านตัวเมืองบึงกาฬ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่โขง ตลอดระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้กว่า 2,500 คน .

ประชาสัมพันธ์รายได้ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์รายได้ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เดือน กรกฎาคม... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 28/05/2019   
ประชาสัมพันธ์รายได้ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์รายได้ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เดือน มิถุนายน... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 28/05/2019   
ประกาศแก้ไขแผน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

ประกาศแก้ไขแผน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 15/05/2019   
อบจ.บึงกาฬลงนามถวายพระพรและถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อบจ.บึงกาฬลงนามถวายพระพรและถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ 6 พ.ค. ที่บริเวณลานเอนกประสงค …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/05/2019   

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ 2)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ 2)

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 03/05/2019   
อบจ.บึงกาฬร่วมปลงผมนาคเตรียมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.บึงกาฬร่วมปลงผมนาคเตรียมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (1 พ.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกอ …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 02/05/2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า