รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 อำเภอศรีวิไล – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมศาลากลางน้ำตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่ 244)

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมศาลากลางน้ำตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่ 244)

แบบราคากลาง / แบบปปช.1 / แบบปร.4 / แบบปร.5... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 19/05/2017   
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่ 244)

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่ 244)

แบบราคากลาง / แบบป.ป.ช.1 / แบบปร.4 / แบบปร.5... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 19/05/2017   
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้)

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้)

แบบราคากลาง / แบบป.ป.ช.1 / แบบปร.4 / แบบปร.5... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 19/05/2017   
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมลานจอดเฮลิคอปเตอร์)

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมลานจอดเฮลิคอปเตอร์)

แบบราคากลาง / แบบป.ป.ช1 / แบบปร.4 / แบบปร.5... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 19/05/2017   
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพระบังคน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่ 244)

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพระบังคน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่ 244)

แบบป.ป.ช.1 / แบบปร.4 / แบบปร.5 / แบบราคากลาง... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 19/05/2017   
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้)

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้)

แบบป.ป.ช 1 / แบบปร.4 / แบบปร.5 / แบบราคากลาง... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 19/05/2017   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า