ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโสกก่าม หมู่ 1 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา – บ้านท่าดอกคำ หมู่ 1 ตำบลท่าดอกคำ  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงบ้านท่าดอกคำ-บ้านหนองแสง สาย บก 3036)

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโสกก่าม หมู่ 1 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา – บ้านท่าดอกคำ หมู่ 1 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงบ้านท่าดอกคำ-บ้านหนองแสง สาย บก 3036)

%e0%1.กรรมการกำหนดราคากลาง0%b8%87 %e0%2.แบบ ปปช1 ปร4 &# …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 23/11/2016   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองคังคา ม.4 ต.หนองเดิ่น – บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

ประมาณการาคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองค …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 23/11/2016   

รายละเอียดค่าใชจ่าย ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาสาร ม.6 ตำบลศรีชมภู – บ้านนาคำ ม.1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการกำหนดราคากลง ประมาณการราคาโครงการปรับปรุงซ่อ …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 23/11/2016   

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ

  %e0%bกรรมการกำหนดราคากลาง %e0%bแบบ ปปช.7 %e0%bแบ …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 22/11/2016   

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์

1.ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรว …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 16/11/2016   

บึงกาฬคุมเข้มรถโดยสารและพนักงานขับ

บึงกาฬคุมเข้มรถโดยสารและพนักงานขับ

บึงกาฬคุมเข้มรถโดยสารและพนักงานขับอำนวยความปลอดภัยประชา …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 11/11/2016   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า